Mừng Kính Thánh Anrê 30/11/2013

.
Mừng Kính Thánh Anrê 30/11/2013 Bổn Mạng Liên Nhóm MVTT
Hạt Bình An và Hạt Xóm Chiếu.

 
Ảnh Phaolo Phạm Hiệp
.