Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A

     .     
  
 
Lời Chúa: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
       Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”
        Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?”  Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”
        Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”  Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”?  Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.”

 

SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN

       Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói: "Chính Thầy là con đường." Nhưng cách nói của Chúa chưa rõ nên các Tông đồ thắc mắc: “Chúng con không biết Thầy đi đâu thì làm sao chúng con biết đường đi.”  Thắc mắc của các tông đồ đúng. Chúa nói: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Đây là lời mời gọi của Chúa, hãy trở về với niềm tin yêu trọn vẹn vào Thiên Chúa, và hãy tin tưởng yêu thương cả những người xung quanh chúng ta nữa. Chúa nói: “Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy, bằng không, hãy tin vào việc Thầy làm.”
       Thiên Chúa Hằng Sống nơi bản vị Đức Giêsu, đã và đang phản chiếu Sự Thật và sự Lành Thánh Toàn Năng. Ta thấy được Ngài, là thấy được Thiên Chúa Cha. Nhưng không thấy trọn vẹn những gì thuộc thiên-tính của Thiên Chúa Cha. Chính vì thế, Đức Giêsu mới xác nhận, Ngài là Con Đường và là Sự Sống. Điều này còn có nghĩa là thông qua Ngài, môn đệ và chúng ta mới đạt sự trọn vẹn của Thiên Chúa Cha, là Sự Thật, mà chỉ có con mắt đức tin mới cảm-nhận được. Còn lại, tất cả chỉ hiểu biết Sự Thật trọn vẹn, khi chúng ta lìa bỏ cõi trần, ngay từ đầu. Đức Giêsu quả quyết: “Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”, phải hiểu là Hội thánh của Chúa. Bởi, cộng đoàn của những người tin vào Đức Kitô, tức Hội Thánh. Thầy quả-quyết: “Ai tin Thầy người ấy sẽ làm được việc Thầy làm. Và, còn làm được những việc lớn lao hơn nữa. Vì, Thầy đến cùng Chúa Cha”. Đây mới là việc cao cả, rất lớn lao mà Hội Thánh hôm nay vẫn tiếp tục hiện thực, công cuộc mục vụ mà Thầy đã truyền dạy. Đức Kitô đã ủy-thác công việc này, cho các môn đệ và mọi người chúng ta, nhớ mà thực hiện ngay trong đời sống hằng ngày của chính mình.
       Lạy Chúa, con đường yêu thương chính là con đường của Chúa. Tên của Ngài là tình yêu. Tình yêu đem lại sức sống, và tình yêu làm cho mọi người thực thi lòng yêu thương bác ái, chúng ta mới có được sự sống đời đời. Amen