KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU - 23.05.2014 PHẦN 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM DIỄN NGUYỆN KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU - 23.05.2014 PHẦN 2

6.  NHẠC KỊCH "TÌNH MẸ YÊU THƯƠNG"
    TRÌNH BÀY: GIÁO LÝ VIÊN GIÁO XỨ HÓC MÔN