HUYNH ĐOÀN ĐAMINH

·         Térésa Đình Thị Dần                        - Đoàn trưởng
·         Phaolô Phạm Tín Thông                 - Đoàn phó
·         Giuse Nguyễn Văn Gòng                - Phụ trách học tập
·         Maria Nguyễn Thị Cẩm Giang        - Thư ký
·         Maria Mai Thị Xòe                             - Thủ quỉ 
·         Giuse Nguyễn Tấn Đức                  - Phụ trách Tông Đồ
.         Maria Trịnh Kiều Diễm Chi             - Phụ trách Giới trẻ