LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

·         Maria Nguyẽn Thị Thảo                 - Hội trưởng
·         Maria Vũ Thị Mỵ Nương                 - Hội Phó
·         Maria Nguyễn Thị Bích Ngọc        - Thủ_ Quỉ.
.         Maria Trần Thị Tươi                        - Thư Ký