BAN THƯỜNG VỤ 2014-2017

·         Anton Nguyễn Đức Sinh          - Chủ Tịch HĐMV
·         Giuse Nguyễn Trọng Kỳ          - Phó Nội Vụ
·         Phero Vũ Tiến Đạt        - Phó Ngoại Vụ
·         Maria Đào Thị Mỹ Lệ           - Thủ Quỉ
·         Phaolo Phạm Tín Thông          - Thư Kí