Giáo khu Phaolo

·         Giuse Nguyễn Minh Tuấn          - Trưởng Khu
·         Anton Nguyễn Thanh Long        - Phó khu
·         Giuse Phạm Thủy Hồ                 - Phó Khu
·         Maria Trịnh Kiều Diễm Chi        - Thủ Quỉ
·         Gioan Bosco Phạm Đăng Toàn     - Thư Ký
·         Maria Nguyễn Thị Thảo            - Xướng Kinh
·         Maria Nguyễn Thị Bích Liễu     - Xướng Kinh