Cách tạo trang wiki

Wiki là ứng dụng Web cho phép người dùng tự do tạo và chỉnh sửa nội dung bằng trình duyệt Web bất kỳ và không cần công cụ đặc biệt nào khác, không cần kiến thức về lập trình hay HTML.

Nói một cách đơn giản hơn, Wiki là kho dữ liệu trực tuyến dùng chung cực kỳ đơn giản, kết hợp nỗ lực và tri thức của nhiều người để tạo ra nguồn thông tin tốt hơn của bất kỳ cá nhân nào.

Cách tạo một trang wiki: http://www.slideshare.net/bibialone/gii-thiu-cch-s-dng-wiki