Linh mục phục vụ


Cha Chánh xứ: Giuse Hoàng Văn Hinh

Các linh mục vụ phục vụ giáo xứ  Thánh Giuse (quá khứ & hiện tại)