Linh mục phục vụ

Các linh mục vụ phục vụ giáo xứ Đa Minh (quá khứ & hiện tại)

 
CÁC CHA XỨ

Là một giáo xứ Dòng, nên bình thường cha Bề trên tu viện Albêtô cũng là Cha Sở của giáo xứ Đaminh. Do đó tuy mới thành lập được 42 năm, nhưng giáo xứ đã có đến 11 Cha Xứ với 13 nhiệm kỳ các cha xứ :
 

 

Vinh Sơn Mai Cao Hiển
Phêrô Nguyễn Ngọc Thành                 
Giuse Phạm Văn Vang
Đaminh Nguyễn Văn Hộ 
Đaminh Vũ Đức Cương
Gioakim Nguyễn Văn Liêm 
Đaminh Nguyễn Văn Hộ
Giuse Nguyễn Đức Hòa
Đaminh Nguyễn Văn Hộ 
Giuse Nguyễn Tất Trung 
Giuse Phạm Hưng Thịnh
Phanxicô X. Đào Trung Hiệu
Micae Nguyễn Văn Bắc
1967-1969
1969-1972
1972-1975
1975-1981
1981-1984
1984-1990
1990-1993
1993-1996
1996-1998
1998-1999
1999-2008
2008-2012
2012 đương nhiệm