Giáo khu Giuse

Lược sử
Danh sách Ban điều hành
Sinh hoạt

 
GI ÁO HỌ THÁNH GIUSE
 

Giáo họ hiện có 755 giáo hữu
(gồm 391 nữ, 364 nam) trong 169 hộ gia đình.