Giáo khu Gioan

Lược sử
Danh sách Ban điều hành
Sinh hoạt

 

GIÁO HỌ
THÁNH GIOAN BAOTIXITA
 

Giáo họ hiện có 515 giáo hữu (290 nữ, 225 nam) 90 gia đình.