Chương trình Tổng Quan

Chương trình lớp MVTT Tổng Quan:

1. Mục vụ Truyền Thông
2. Mục vụ PR
3. Mục vụ Mạng Xã Hội
4. Mục vụ Đưa Tin
5. Mục  vụ Hội Nhập.

Đếm Nguyệt Tác: 
0