Giữa trang web

Những thông tin cần xuất hiện ở giữa trang web:
- Ngày thành lập
- Lễ Bổn mạng
- Linh mục Hạt trưởng (tên, hình ảnh...)
- Linh mục Đồng hành (tên, hình ảnh...)
- Trưởng (tên, hình ảnh...)
- Phó (tên, hình ảnh...)
- Thư ký (tên, hình ảnh...)
- Thủ quỹ (tên, hình ảnh...)
- Biên tập viên (tên, hình ảnh...)
- Liên lạc viên (tên, hình ảnh...)
- Hình ảnh chụp chung ngày ra mắt
- Hình ảnh chụp chung đầy đủ Nhóm hạt hiện tại.