Hội Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU


  
TÔN CHỈ
GĐPTTT là đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, tập hợp tất cả mọi người nam nữ từ 18 tuổi trở lên thuộc các gia đình Công Giáo chuyên việc cầu nguyện và tông đồ, hợp nhất với Thánh Tâm Chúa Giêsu nhằm:
- Cảm tạ, đáp mến tình yêu Chúa Giêsu.
- Thực tập lòng mến theo gương Thánh Tâm Chúa Giêsu.
- Đền tạ những tội lỗi xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa Giêsu.

   MỤC ĐÍCH
- Cổ động lòng tôn sùng và đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
- Thánh hóa bản thân và gia đình, thực hiện ơn gọi sứ mạng tông đồ của người Kitô hữu.
- Thực thi sứ mạng yêu thương, phục vụ các đối tượng nghèo khổ, cơ nhỡ, đặc biệt đối với những người bất hạnh.
- Liên kết chặc chẽ với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sống đức tin Công Giáo trong môi trường gia đình và xã hội nhằm ngăn ngừa, hạn chế mọi thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội.

SINH HOẠT THƯỜNG XUYÊN:
a. Vận động các gia đình Tôn Vương Chúa Giêsu Kitô làm Vua gia đình.
b. Giờ thánh đền tạ: thứ ba, thứ năm, thứ sáu đến với các gia đình trong giáo xứ (9 giáo khu).
d. Kiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu, rước Lễ vào thứ 6 đầu tháng.
e. Sinh hoạt mỗi thứ 6 đầu tháng với Cha linh hướng, họp GĐPTTT mỗi tháng 2 lần vào mỗi thứ 5.
g. Mỗi đoàn viên cố gắng đáp mến Chúa và noi gương Chúa yêu thương và phục vụ mọi người, nhất là những người bé nhỏ
 

Kiệu thứ sáu dầu tháng

 Giờ đền tạ tại gia luân phiên 9 giáo khu 

Các bài viết liên quan ( xin bấm vào tựa bài để xem) :

8 tân đoàn viênTuyên hứa 1911/2016

Tân Ban Chấp Hành Hạt Saigon- Chợ Quán tuyên hứa 5/9/2014