Video Nguyệt ký (T8/2014)

Một số hình ảnh của các GX: Thạch Đà, Hợp An, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Hà Nội tháng 8/ 2014, kèm theo 2 clip ngắn ở GX Thạch Đà.(Những hình gốc không còn lưu trong máy nên phải lấy lại từ website của Tổng GP: www.tgpsaigon.net, nên chất lượng hình không được rõ ràng)

Video khác