Thứ ba đầu tháng

Mỗi thứ ba đầu tháng,
các thành viên đến TTMV
vào lúc 17g
để giao lưu trong câu lạc bộ MVTT
và lúc 18g30
tham dự Thánh lễ hằng tháng của Gia đình MVTT Sài Gòn.