Linh mục phục vụ

                      
 
          Cha chánh Xứ
    Giuse Nguyễn Hữu Thức
               28.06.2015
 
   
            Cha Chánh xứ
    Martin Trần Quang Vinh 
    24.07.2011-28.06.2015
 
   
             Cha Chánh xứ
Đaminh Ngô Quang Tuyên
   26.12.1996- 24.07.2011