Linh mục phục vụ

Các Linh mục  phục vụ giáo xứ Phú Bình (quá khứ & hiện tại)* :

                                
  - 1958 – 1980: Lm. Tôma Phạm Ngọc Biểu .
Linh Mục tiên khởi , thành lập Giáo Xứ Phú Bình.

                               

- 1980 – 1991: Lm. Antôn Nguyễn Quang Bạch 

                                

- 1991 – 1996: Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Đính 

                                    

- 1997 – 1/2016: Lm. Giuse Nguyễn Văn Niệm

                                         

- 1/2016 - 11/2016: Lm. Giuse Vương Sĩ Tuấn

                                        

- Từ Tháng 11/2016 - Hiện Nay:
Lm. Chánh Xứ : Gioan Baotixita Trần Văn Trí.

Sinh ngày :18/8/1974 Tại SàiGòn
Vào Đại Chủng Viện Thánh Giuse SàiGòn : 15/10/2001
Thụ Phong Phó Tế :  24/6/2006
Thụ Phong Linh Mục : 29/6/2007
2007 - 2010 : Phó Xứ Đồng Tiến - 04/5/2007 - 21/07/2010.
2010 - 26/11/2016 : Phó Xứ Thủ Đức - 21/07/2010 - 26/ 11/ 2016.

Nhậm chức Chánh Xứ Giáo Xứ Phú Bình -
T
ừ thứ Bảy , ngày 26/11/2016 .

Jb ĐINH kHƯƠNG - Jos LONG NGUYEN - Cập nhật tháng 4 - 2017.