Các linh mục phục vụ

Các Linh mục phục vụ giáo xứ Bắc Hà

 
Linh Mục Chánh Xứ

 

 

Cha Anphongso Hoàng Ngọc Bao - Chánh xứ Bắc Hà từ 1993 - Nay
 

Linh Mục Phụ Tá