Giáo khu THÁNH THỂ


Bổn mạng Giáo Khu
Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Tháng 6 hằng năm