Giáo khu ĐỨC MẸ


Khu Mông Triệu 
Lễ kính ngày 15.8 hằng năm