Thừa tác viên

THỪA TÁC VIÊN
Bổn mạng: Lễ Kính Mình Máu Chúa (tháng 6)