Giáo khu 7

GIÁO KHU 7

Lược sử
Giáo khu Thánh Philipphê Minh nằm trọn trong Phương 3 Quận 5 giới hạn bởi các đường Nguyên văn Cừ, Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Trãi, An Dương Vương

Số hộ Công Giáo:  85
Số giáo dân Công Giáo: 379

Giáo khu hoạt động theo sinh hoạt chung của giáo xứ.

Bổn Mạng: Thánh Philipphê Minh mừng vào ngày 03/7 

Danh sách Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2014-2017
  - Trưởng giáo khu : Giacôbê Lê văn Lễ
 -  Phó giáo khu :       Magarita NGuyễn thị Nguyệt Ánh
 -  Ủy viên Bác ái :     Maria Nguyễn thị Hải
-   Ủy viên Phụng vụ: Terêsa Nguyễn thị Cẩm