Hội đồng MV giáo xứ

CÁC VỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ CHỢ QUÁN (QUÁ KHỨ & HIỆN TẠI)

   Anh Giacôbê Pham văn Hải 2 nhiệm kỳ
1999-2002-2005
Anh Anathasio Nguyễn Quang Minh
2008-2011

 
Anh Simon Trần văn Hoàng
2011-2014
Anh PA Phan Tăng Minh 2014-2017

CÁC NHIỆM KỲ HỘI ĐỒNG  MỤC VỤ GIÁO XỨ

* 2 nhiệm kỳ 1993-1996-1999

Chủ tịch:          Micae Đỗ Hữu Trang
Phó Nội vụ :    Giacôbê Phạm văn Hải
                         Phaolô Lục vạn Năng
                         Phêrô Trần Quang Khai
                         
* 2 Nhiệm kỳ 1999-2002-2005

Chủ tịch:          Giacôbê Phạm văn Hải
Phó Nội Vụ :    Simon Trần văn Hoàng
Phó ngoại vụ:  
 Phêrô Trần Quang Khai
Thư ký:              Maria Agnès  Lê Ngọc Ánh
Thủ quỷ:            Hélène Lê Ngọc Dung   

*Nhiệm kỳ 2005-2008

Chủ tịch:            Phêrô Trần Quang Khai 
Phó Nội Vụ :     Simon Trần văn Hoàng 
Phó ngoại vụ:    Micae Đỗ Hữu Trang
Thư ký:               Giacôbê Phạm văn Hải
Thủ quỷ:              Matta Ngũ Long

* Nhiệm kỳ 2008-2011

Chủ tịch:           Anathasiô Nguyễn Quang Minh
Phó Nội Vụ:     Simon Trần văn Hoàng 
Phó ngoại vụ:   Phaolô Bùi ngọc Phương
Thư ký:              Phanxico Assisi Phan Tăng Minh
Thủ quỷ:             Matta Ngũ Long

Họp Hội Đồng Mục Vụ ngày 5/5/2010
HĐMV 2011
HĐMV
HĐMV
HĐMV
HĐMV

* Nhiệm kỳ 2011-2014

Chủ tịch:           Simon Trần văn Hoàng 
Phó Nội vụ:      
Giacôbê Phạm văn Hải
Phó ngoại vụ:
   Phaolô Bùi ngọc Phương  
Thư ký:              Phanxicô Assisi Phan Tăng Minh

Thủ quỷ:             Maria Agnès  Lê Ngọc Ánh 

Họp Hội Đồng Mục Vụ 1-1-2014
Họp HĐMV 1-1-2014
Họp HĐMV 1-1=2014
Họp HĐMV 1-1-2014
Họp HĐMV 1-1-2014
Họp HđMv 1-1-2014

* Nhiệm kỳ 2014-2017

Chủ tịch:            Phanxicô Assisi Phan Tăng Minh 
Phó Nội vụ:       Giuse Lê Quang Dũng

Phó ngoại vụ:   Phaolô Bùi ngọc Phương  
Thư ký:             Têrêsa Nguyễn thị Cẩm
Thủ quỷ:            Maria Agnès  Lê Ngọc Ánh 

                                           Ban Thường Vụ 2014-2017

                                                                                            Các Trưởng Ban

                                                  Các Trưởng Đoàn thể
               Thư ký đọc biên bản trong phiên họp ngày 5/11/2014