CN I Mùa Vọng B

Chúng con cũng được Chúa trao cho nhiệm vụ canh giữ linh hồn mình cũng như canh giữ xã hội chúng con đang sống khỏi những thế lực của bóng tối. Xin giúp chúng con luôn tỉnh thức và cảnh giác.

Suy niệm: Nhân viên bảo vệ