Lược sử

Thời kỳ hình thành Nhà Nguyện lá: Khoảng năm 1970

Thời kỳ Nhà Thờ gỗ: Từ 1975 đến 7/2001

Thời kỳ Nhà Thờ xây kiên cố: Từ 8/2001 đến nay

Kỷ niện 10 năm xây dựng Thánh đường: 8/2001 - 8/2011