Hội Lêgiô


Bổn mạng:            Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời (15/08)
Ngày kính:           15/08
Năm thành lập:    07/10/2009
Lịch sinh hoạt:     Từ 16g30 – 17g30 thứ Tư hàng tuần tại Gx.Bình Thọ
Cha Linh Giám:    Phero Nguyễn Văn Cường
Danh sách chính thức:

Họ Tên Năm sinh Chức vụ
1. Maria Nguyễn Thị Tâm 1929 Trưởng
2. Maria Nguyễn Thị Xuyên 1953 Phó
3. Maria Nguyễn Thị Châu Loan 1954 Thư ký
4. Maria Nguyễn Thị Lý 1949 Thủ quỹ
5. Maria Trần Thị Ngãi 1935 Hội viên
6. Maria Hà Thị Tính   Hội viên
7. Maria Thái Thị Gửi   Hội viên
8. Maria Nguyễn Thị Hoa   Hội viên
9. Maria Nguyễn Thị Lai Nghi 1952 Hội viên
10. Maria Hồ Thị Kim Thu 1944 Hội viên
11. Anna Nguyễn Thị Diễm Phương   Hội viên
12. Gioan B. Trần Duy Vàn 1952 Hội viên
13. Giuse Nguyễn Văn Huân   Hội viên

 
 
Danh sách tán trợ:

Họ tên Năm
1. Anna Nguyễn Thị Quyến 1922
2. Maria Vũ Thị Lý  
3. Maria Trần Thị Quỳnh Anh  
4. Maria Nguyễn Thị Xuân Vui  
5. Maria Nguyễn Thị Tuyết 1960
6. Maria Nguyễn Thị Thanh