Mừng Bổnmạng MVTT XómMới-GòVấp-HócMôn (T1)

Sáng 31/1/2015 tại nhà thờ Tử Đình, hạt Xóm Mới, Tgp Sài Gòn
Tập I: Phát biểu của:
- Cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn.
- Cha Giuse Vũ Hữu Hiền.
- Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ
(Không quay kịp những báo cáo của 3 liên Nhóm MVTT)

(An-tôn L.T.)

Video khác