Linh mục phục vụ

Các linh mục vụ phục vụ giáo xứ Bàn cờ (quá khứ & hiện tại)

Cha chánh xứ tiên khởi: Phêrô VÕ VĂN NGỘ  1993-2000
Cha chánh xứ nối tiếp:  Giuse ĐINH HOÀN NĂNG  2000-2005

Cha chánh xứ nối tiếp:  Giuse PHẠM HOÀNG LƯƠNG  2005-2013
Cha chánh xứ nối tiếp:  Gioan Baotixita PHẠM MINH ĐỨC  2014-