CN III Thường niên B

CN III Thường niên B

Mới 21 tuổi đời nhưng TĐT đã 4 lần vào tù...Ta vẫn mong sau lần này, TĐT sẽ phục thiện.
Xin giúp con luôn biết phục thiện, đừng là kẻ xúc phạm đến Chúa Thánh Thần bằng sự cứng lòng của mình.

Suy niệm: Kẻ không chịu phục thiện