CN II Mùa Chay B

CN II Mùa Chay B

Shaun McAfee đã đề nghị mọi người cầu nguyện cho lãnh tụ của ISIS là Abu Bakr al-Baghdadi trở thành Kitô hữu. Điều này có vẻ không tưởng. Nhưng Shaun đã trình bày một so sánh giữa Thánh Phaolô và Abu Bakr al-Baghdadi. Nếu Saul - kẻ quyết tâm tàn sát Kitô hữu - đã trở thành một ông thánh mang tên Phaolô thì Abu cũng có thể trở thành một Kitô hữu. Ơn Chúa có thể làm được mọi sự biến đổi. Điều quan trọng là ta có biết kiên trì cầu nguyện cho sự biến đổi này xảy ra hay không? Shaun McAfee đã viết như vậy. 

Suy niệm: Cầu cho lãnh tụ ISIS