CN Lễ Lá B

CN Lễ Lá B

Vào đầu tuần lễ cuối cùng đời mình, Chúa đã long trọng tiến vào Giêrusalem. Xin cho cùng đi với Chúa và hiệp nhất với Chúa trong tuần lễ Vượt Qua này.

Suy niệm: Vào Thành