Chúc mừng Sinh nhật 10.2015

MVTT CHÍ HÒA CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN

Ông Giuse Đào Mạnh Tâm 03.10
Ông Phê-rô  Phạm Quốc Oanh 15.10
Ông Giuse Nguyễn Mạnh Hùng 20.10
Vicente Nguyễn Văn Xuyến 10.10 (TVM-TT)
Maria Bùi Thị Tươi 15.10 (TT)
Maria Vũ Thị Kim Phượng 22.10 (TT)
Teresa Trần Thị Lan 24.10 (TT)