GX An Nhơn: Thánh lễ kính LCTX hạt Xóm Mới, T II

Chiều 4/6/2015, cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót hạt Xóm Mới đã tham dự thánh lễ do cha quản hạt chủ tế và giảng lễ; cha chính xứ Hợp An và cha phụ tá An Nhơn đồng tế.
-- Video tập II: Thánh lễ

Video khác