Linh mục phục vụ

Các Cha Sở Hưng Phú

 1. Linh mục Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm  (1958 - 1961)

 2. Linh mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu                  (1961 - 1964)

 3. Linh mục Phaolô Hồ Văn Lành

 4. Linh mục Inhaxiô Nguyễn Thới Hòa                   (1964 - 1971)

 5. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Trâm                   (1971 - 1972)

 6. Linh mục Giacôbê Trần Công báu                       (1972 - 1974)

 7. Linh mục Luca Nguyễn Phước Quang               (1974 - 1975)

 8. Linh mục Irênê Nguyễn Thanh Minh                  (1975 - 1991)

 9. Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hiếu     (1991 - 1993)

10. Linh mục Giuse Maria Trần Chí Nguyện            (1993 - 1996)

11. Linh mục Phêrô Nguyễn văn Bắc                       (1996 - 1998)

12. Linh mục Antôn Nguyễn Anh Dũng                    (1998 - 2005)

13Linh mục Luca Trần Quang Tung                       (2005 - 2009)

• Linh mục Chính Xứ hiện nay : Giuse Maria Trần Chí Nguyện

​​