Trang Nhóm TT Giáo hạt

QUẢN LÝ TRANG NHÓM TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT TRÊN TITOCO

Lưu ý: Chỉ đăng những gì liên quan đến Nhóm MVTT của mình mà thôi. Không đăng những thông tin về giáo xứ, giáo hạt, giáo phận, giáo hội toàn cầu hay về những nhóm khác.

CỘT TRÁI 
1. Giới thiệu
2. Nguyệt ký
3. Nguyệt tác
4. Nhật tác
5. Hình ảnh
6. Video.

CỘT PHẢI 
1. Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật
2. Suy tư: Những điều mà Nhóm MVTT cần suy tư
3. Thông báo: Những thông báo của Ban MVTT và của Nhóm MVTT
4. Thông tin cơ bản: Những thông tin cơ bản từ Ban MVTT và Nhóm MVTT
5. Tin tức Giáo hội: Link từ web giao phận
6. Ký sự: Chỉ đăng những sự kiện của Nhóm MVTT của mình mà thôi
7. Kiến thức: Những kiến thức truyền thông cần biết
8. Thư giãn: chuyện vui truyền thông.

CỘT GIỮA
1. Hình Bản đồ Google của Giáo hạt
2. Hình chụp chung cả Nhóm MVTT của mình
3. Hình chụp chung cả Nhóm với Cha Đồng hành, cha Hạt trưởng, cha Trưởng ban…
4. Ngày thành lập Nhóm
5. Tên Thánh Bổn mạng và ngày kính
6. Ngày họp linh đạo trong tháng.