Linh mục phục vụ

Các linh mục vụ phục vụ giáo xứ Tân Châu  (quá khứ & hiện tại)