Tháng 06.2015

Họp Linh đạo tháng 6
Cha Trưởng ban MVTT và anh chị trưởng các nhóm đã gặp gỡ trong buổi họp Linh đạo tháng 06 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, lúc 8g00 sáng, ngày 27 tháng 06 năm 2015.

1. Thành phần tham dự: 
    Cha Trưởng ban và các anh chị trưởng nhóm (vắng đại diện MVTT Tân Định)
2.  Nội dung linh đạo:
    - Cùng đọc và chia sẻ Tin Mừng Mt 8,5-17
    - Thống nhất ngày gặp gỡ Linh đạo của từng nhóm MVTT
    - Sống Sứ điệp TGTT 49: thực hiện Video clip ngắn (từ 3-5 phút) về một trong các chủ đề gia
      đình, môi trường, hoặc Lòng Chúa thương xót.
3. Cha Trưởng ban khuyến khích việc chia sẻ Lời Chúa trên Nhật tác / Nguyệt tác cá nhân.
4. Các anh chị  thực hiện 2 việc trên (Video clip và Nhật tác/nguyệt tác), đúc kết lại và gửi vể văn phòng MVTT những tác phẩm ưng ý nhất vào cuối tháng 11.

Buổi họp kết thúc lúc 11g00.

Video clip nguyệt ký tháng 06