Lớp giáo lý niên khóa 2013-2014

Các lớp giáo lý được tổ chức khai mạc  vào tháng 9 niên khóa 2013-2014
 
1. Lớp chiên con (Khai tâm)
2. Lớp ấu 1 (Rước lễ 1)
3. Lớp ấu 2 (Rước lễ 2)
4. Lớp ấu 3 (Rước lễ 3)
5. Lớp thiếu 1 (Thêm sức 1)

6. Lớp thiếu 2 (Thêm sức 2)
7. Lớp thiếu 3 (Thêm sức 3)
8. Lớp nghĩa 1 (Bao đồng 1)

9. Lớp nghĩa 2 (Bao đồng 2)
10.Lớp nghĩa 3 (Bao đồng 3)