Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Vào cuối Khoá Thường huấn Linh mục năm 2015, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã chính thức công bố Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ của Tổng Giáo phận Sài Gòn với nội dung như sau:
Chương Một: Giáo xứ và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Điều 1. Định nghĩa Giáo xứ
Điều 2. Linh mục chánh xứ
Điều 3. Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Điều 4. Thành phần Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Điều 5. Các chức vụ trong Ban Thường vụ
Điều 6. Thành phần các uỷ viên
Điều 7. Các Ban điều hành các giáo khu
Điều 8. Các Ban điều hành các Ban mục vụ giáo xứ
Điều 9. Các Ban điều hành các giới và hội đoàn tông đồ

Chương Hai: Nhiệm vụ và quyền lợi

Điều 10. Nhiệm vụ linh mục chánh xứ đối với HĐMVGX
Điều 11. Nhiệm vụ HĐMVGX
Điều 12. Nhiệm vụ Ban Thường vụ
Điều 13. Nhiệm vụ Chủ tịch HĐMVGX
Điều 14. Nhiệm vụ Phó Chủ tịch nội vụ
Điều 15. Nhiệm vụ Phó Chủ tịch ngoại vụ
Điều 16. Nhiệm vụ Thư ký
Điều 17. Nhiệm vụ Thủ quỹ
Điều 18. Nhiệm vụ các uỷ viên
Điều 19. Quyền lợi khi còn sống

Chương Ba: Tuyển chọn

Điều 21. Tiêu chuẩn tuyển chọn vào HĐMVGX
Điều 22. Tuyển chọn vào Ban Thường vụ
Điều 23. Tuyển chọn vào các Ban Điều hành các giaùo khu
Điều 24. Tuyển chọn vào các Ban điều hành các ban mục vụ giáo xứ.
Điều 25. Tuyển chọn vào Ban điều hành các giới và hội đoàn tông đồ.

Chương Bốn: Nhậm chức - Sinh hoạt - Nhiệm kỳ

Điều 26. Nhậm chức và bàn giao
Điều 27. Sinh hoạt
Điều 28. Nhiệm kỳ HĐMVGX
Điều 29. Từ nhiệm
Điều 30. Bãi nhiệm

Chương Năm: Quy chế Giáo phận và Nội quy Giáo xứ

Điều 31. Nội quy riêng của mỗi giáo xứ
Điều 32. Quy chế HĐMVGX của giáo phận

Phụ trương 1: Tủ hồ sơ giáo xứ
Phụ trương 2: Nguyên tắc quản trị tài sản giáo xứ.
Có thể download văn bản Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ từ trang web cuả Tổng Giáo phận: tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20150612/30934