Thánh lễ LCTX hạt Xóm Mới 6/8/ 2015 (T II)

Thánh lễ đầu tháng tại nhà thờ GX Hà Nội. Cha quản hạt Đaminh Đinh Ngọc Lễ, chủ tế và giàng lễ; cha chính xứ Hợp An kiêm linh hướng LCTX hạt Xóm Mới, Gioan B. Nguyễn Ngọc Tân và cha phụ tá GX Hà Nội, Giuse Phùng Văn Thông Minh đồng tế.

Tập II:
- Giảng lễ
- Ca Dâng lễ, Kinh nguyện Thánh Thể, Ca hiệp lễ, ca Tạ lễ
- Cảm ơn

Video khác