Lược sử

Giáo xứ đã bắt đầu hiện diện từ năm 1950 khi Hội Dòng Đức Bà bắt đầu hiện diện chính thức tại Sài Gòn.
Một đặc trưng của giáo xứ là: giáo dân phân bổ rộng khắp trên địa bàn Sài Gòn chứ không tập trung tại một khu vực nhất định. Mỗi sáng Chúa Nhật giáo dân quy tụ lại, tham dự thánh lễ và tạo điều kiện cho con em mình tham gia học giáo lý từ lớp khai tâm tới lớp Bao Đồng 4, lớp đồng hành.
Gần 65 năm hiện diện, rất nhiều thế hệ đã tham dự phụng vụ; tham gia đời sống đức tin, hoạt động tông đồ cùng với cộng đoàn; cũng như lãnh nhận các bí tích, tuyên xưng đức tin và tham gia phục vụ cộng đoàn (ban điều hành, ca đoàn, giáo lý viên, giúp lễ)