LINH MỤC

CÁC LINH MỤC PHỤC VỤ GIÁO XỨ
 
1. Micae Nguyễn Khắc Tuần, OP - Chánh xứ 4. 1958 – 9. 1959


2. Luca Nguyễn Thanh Bình - Chánh xứ 9. 1959 – 4. 1960


3. Stêphanô Phan Sâm - Chánh xứ 4. 1960 – 9. 1963


4. Gioan Bt. Đào Duy Du - Chánh xứ 9. 1963 - 10. 1969


5. Phêrô Vũ Văn Mạch - Chánh xứ 10. 1969 – 6. 1970


6. Giuse Vũ Quang Tuyến - Chánh xứ 6. 1970 – 6. 1993


7. Gioakim Vũ Ngọc Long - Chánh xứ 6. 1993 – 10. 1995


8. Giuse Phạm Văn Nhân - Chánh xứ 10. 1995 – 6. 2002


9. Giuse Maria Đỗ Duy Lạn - Chánh xứ 6. 2002 – 4. 2004


10. Phêrô Nguyễn Bá Ân, OP - Quản xứ 4. 2004 – 2006
         Phêrô Nguyễn Bá Ân, OP - Chánh xứ 2006 – 8. 2012


11. Phêrô Nguyễn Văn Cường - Chánh xứ 18. 8. 2012