Thực hiện nguyệt tác

Mỗi tháng,
các thành viên của CLB
đều thực hiện ít là một tác phẩm.
Tác phẩm này gọi là "nguyệt tác".

Họ post nguyệt tác này
lên blog cá nhân của mình trước.

Sau đó mới đưa địa chỉ của bài trên blog này
vào bài nguyệt tác trong tháng của MVTT Giáo hạt của mình trên new.titocovn.com

Những bài xuất sắc sẽ được chọn để đưa lên nguyệt tác của trang CLB.

Đếm Nguyệt Tác: 
0