Bổn Mạng Thừa Tác Viên 2016

Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Giesu
Bổn mạng Thừa Tác Viên giáo xứ
(29.05.2016)