Thánh lễ kính LCTX hạt Xóm Mới 7/7/2016

Thánh lễ kính LCTX của cộng đoàn LCTX hạt Xóm Mới, 15g30 thứ Sáu 7/7/2016

Chủ tế: cha Giuse Nguyễn Ngoc Thông, PT GX Thạch Đà

Video khác