Cha Phó mới Martino Bùi Huy Hòa (27.07.2016)

Thánh Lễ Mừng Cha Phó Mới
Martino Bùi Huy Hòa (27.07.2016)


Cha Phó mới Martino Bùi Huy Hòa


Quý Cha đồng tế tiễn Cha Martino về mục vụ giáo xứ Bắc Hà


Ca đoàn Bắc Hà


Quý Cha đồng tế cùng lưu niệm với Cha Martino và Bà Cố


Với Thiếu Nhi giáo xứ


Cha Martino với HĐGX


Cha Martino với ca đoàn Bắc Hà


Cha Martino với ca đoàn Con Đức Mẹ


Cha Martino với ban truyền thông