Thực hiện nguyệt ký

Nhật ký, đối với mỗi Nhóm hạt MVTT, chính là "nguyệt ký",
vì mỗi tháng Nhóm hạt chỉ giao lưu gặp gỡ một lần,
và thư ký ghi lại buổi gặp gỡ này,làm thành nguyệt ký.

Nguyệt ký gồm:
- Hình chụp chung
- Giờ khai mạc
- Chia sẻ Lời Chúa
- Đề tài thảo luận
- Chia sẻ kỹ thuật
- Giờ bế mạc

Mỗi tháng,
nguyệt ký của Nhóm hạt MVTT Thủ Đức
sẽ được thư ký post lên new.titocovn.com/mvttgiadinh.