Giáo khu 3

GIÁO KHU 3:
Thánh Bổn mạng: Đaminh Nguyễn Đức Đạo ( 1815 - 1862)
Kính ngày: 16 tháng 06